Tax บริการด้านภาษี

บริษัทเรารับบริการจัดทำและยื่นแบบภาษี รวมถึงให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อวางแผนภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

► รวบรวมเอกสารต่างๆที่จำเป็นในการคำนวณภาษี

► วิเคราะห์, คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

► สรุปแบบและนำส่งแบบเสียภาษีต่อกรมสรรพากร

► บริการส่งคืนเอกสารใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้า เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

► บริการทำเรื่องขอคืนภาษีกรณีได้คืนภาษี

► จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51, 50)

► จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3,53,54)

การหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย   เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้  โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบางกรณีทำหน้าที่คำนวณหักเงิน  ซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้วนำเงินนั้นส่งแก่รัฐบาล  เงินที่ได้หักและนำส่งดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงินเมื่อถึงกำหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี

► จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)

ไม่ว่าเงินได้ที่จ่ายจะเป็นเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ใดๆ  ที่อาจคำนวณได้เป็นเงิน  เช่น  เงินเดือน  ค่าจ้าง  โบนัส  บำเหน็จ  บำนาญ  เงินค่าเช่าบ้าน  ค่าธรรมเนียม  ค่านายหน้า  เบี้ยประชุม  เงินที่ออกให้เป็นค่าภาษีเงินได้  การให้อาหารรับประทานโดยไม่คิดมูลค่า  หรือการได้อยู่บ้านของนายจ้าง  หรือผู้จ่ายเงินได้โดยไม่เสียค่าเช่า   เป็นต้น 

► ตรวจสอบรายงานการซื้อ-ขาย และยื่น ภ.พ. 30 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานในบริษัท  (ภงด. 90, 91,94)

► บริการยื่นสรุป ภงด1ก., สรุปยื่นภาษีเงินเดือนประจำปี

► บริการรับ-ส่งเอกสาร

 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

โทร 02-559-3212