Auditing บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

►ตรวจสอบงบการเงิน 

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)และ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA)ที่ได้มาตรฐาน โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยตรวจสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชี ที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

►รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่บันทึกลงสมุดบัญชีรวมทั้งเอกสารทางการเงิน

►จัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชี หลังจากตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทั้งหมด 

 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราตอนนี้

โทร 02-559-3212