ความหมายของ การบัญชี

         การบัญชี หมายถึง รูปแบบของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปอันเกี่ยวด้วยการดำเนินธุรกิจของกิจการ ในรูปของตัวเงิน รายการ รายงาน และเหตุการณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นกับกิจการ ลงในสรพเอกสารอย่างสม่ำเสมอเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการ นอกจากนี้ยังเป็นการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งภายนอก และภายในกิจการ กระบวนการจัดการในการบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี